Shrinathji Dhwani in english

Mathura ma ShrinathJi, Gokul ma Shrinathji

Yamunaji ne kanthe ramta, rangeela Shrinathji,

 Rangeela Shrinathji, albela Shrinathji,

 Vallabhkulna vhala bole , rangeela Shrinathji,

 Madhuvan ma Shrinathji, Kunjnma Shrinathji,

Vrundavan ma raas ramta, rangeela Shrinathji,

Nandgam Shrinathji, Barsane Shrinathji,

Kaamvan ma krida karta, rangeela Shrinathji,

Daangadh Shrinathji ,Maangadh Shrinathji,

Sankadi khore goraskhata , rangeela Shrinathji,

Sanket ma Shrinathji, van vanma Shrinathji,

Gahvar vanma raas ramta , rangeela Shrinathji,

Govardhan ma Shrinathji, marag ma Shrinathji,

Mansi ganga man harta,rangeela Shrinathji,

Radha kund Shrinathji, Krushna kund Shrinathji,

Chand sarovar choke ramta rangeela Shrinathji,

Vruksh vruksh Shrinathji, daal daal Shrinathji,

patra patrne pushpe ramta rangeela Shrinathji,

Anyor ma Shrinathji, Govind kund Shrinathji,

Apsarakunde anand karta, rangeela Shrinathji,

Gali Gali Shrinathji,kunj kunj Shrinathji,

Surbhi kunde snan karta, rangeela Shrinathji,

Mandir ma Shrinathji,Parvat per Shrinathji,

Jatipura ma prat biraje, rangeela Shrinathji,

Dil chvanma Shrinathji,Kusum Khor Shrinathji,

Shyam dhakma chaak aaroge ,rangeela Shrinathji,

Rudra kund Shrinathji, Harji kund Shrinathji,

Kadam khandi ma krida karta, rangeela Shrinathji,

Gaam gaam Shrinathji, thaam thaam Shrinathji,

Gulal kunde Holi ramta, rangeela Shrinathji,

Navalkund Shrinathji, Ramankunj Shrinathji,

brajvaasi na vhala bole, rangeela Shrinathji....